Po trudnym czasie przekształceń, odnajdywania się i dostosowywania form działalności do nowej– pandemicznej rzeczywistości Muzeum Rzemiosła w Krośnie z wielką radością ogłasza reaktywację Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”. Tym samym rozpoczynamy nabór zgłoszeń do 11. edycji wydarzenia, która odbędzie się w 2022 roku.


English version below

lniane nici

Wyrażamy nadzieję, że mimo wielu trudności związanych z funkcjonowaniem świata kultury i sztuki w warunkach pandemii nasza propozycja udziału w wydarzeniu o ugruntowanej pośród konkursów z dziedziny tkaniny artystycznej pozycji i tradycji wzmocni powrót do normalności – zarówno środowiska artystów jak i grona odbiorców. Udział w 11. edycji biennale „Z krosna do Krosna” dla jednych twórców stanie się być może okazją do wypowiedzi na temat rzeczywistości naznaczonej, dla innych – wręcz przeciwnie – impulsem do utrwalenia tego, co z tzw. „normalności” świata pozostało. Jesteśmy przekonani, że różnorodnych motywacji twórczych z pewnością nie zabraknie, a eksponowane w ramach biennale prace zachwycą wielowątkowością czy też użyciem zaskakujących środków plastycznego wyrazu. Tak jak dotychczas nie ograniczamy artystów ani wyborem tematyki czy problematyki, ani technikami wykorzystanymi w procesie twórczym. W regulaminie pojawiły się jednak pewne zmiany.

Wydłużony czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia 11. Edycji biennale, która nie odbyła się w 2020 roku zaowocował nowościami w regulaminie uczestnictwa. Po wielu rozmowach i licznych konsultacjach przeprowadzonych ze światem autorytetów tkaniny artystycznej zdecydowaliśmy się wraz z bieżącą edycją zapoczątkować rozwój formuły konkursu w zakresie rozszerzenia palety mediów twórczych o inne, oprócz lnu, tworzywa tekstylne pochodzenia naturalnego (roślinne lub zwierzęce). W dalszym ciągu zostaje zachowana proporcja tworzyw naturalnych w stosunku do innych. Prace muszą zawierać minimum 75% dowolnych tekstylnych tworzyw naturalnych, jednak zawsze musi wystąpić obowiązkowy komponent lnianego medium. Rozszerzeniu uległ również sposób oceny jurorskiej i rodzaje nagród. Zachęcamy Państwa do wnikliwego przestudiowania regulaminu i wyczerpującego wypełnienia karty zgłoszenia 11. edycji biennale.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jako organizator ma zatem wielką przyjemność zakomunikować, że 11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022 oraz towarzyszący wydarzeniu Konkurs DEBIUTY 2022, skierowany do studentów i absolwentów polskich uczelni artystycznych, uznaje się za otwarte.

dr inż. Marta Rymar
Dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie

 

 

Terminarz MBATL 2022

13.05.2022
Upływa termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych.

15.06.2022
Upływa termin powiadomienia uczestników przez organizatora o wyniku wstępnej kwalifikacji do konkursu, której dokonuje Jury.

15.07.2022
Upływa termin przyjmowania prac przez organizatora.

17.08.2022
Termin posiedzenia Jury – Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie.

20.08.2022
Wernisaż premierowej wystawy 11. MBATL „Z krosna do Krosna” połączony z ceremonią uhonorowania laureatów, Galeria BWA w Krośnie.

21.08.2022-16.10.2022
Wystawa premierowa – Galeria BWA w Krośnie.

Do końca 2023
Wystawa wędrująca 11. MBATL „Z krosna do Krosna” 2022.

Początek 2024
Odsyłanie prac uczestnikom, włączenie darowanych tkanin do muzealnej Kolekcji Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”.

 

Regulamin 11. MBATL 2022

11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022
Pobierz regulamin

Konkurs DEBIUTY 2022
Pobierz regulamin 

 

Karta zgłoszenia 11. MBATL 2022

11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022
Karta zgłoszenia (pdf)
Karta zgłoszenia (doc)

 

Konkurs DEBIUTY 2022
Karta zgłoszenia DEBIUTY (pdf)
Karta zgłoszenia DEBIUTY (doc)

 

 

‚Z krosna do Krosna’ 11th International Artistic Linen Cloth Biennial, Krosno 2022 – opening the recruitment

After a difficult time of transformations, finding ourselves and adapting the forms of activity to the new, pandemic reality, the Museum of Crafts in Krosno has the pleasure to announce the reactivation of the ‚Z krosna do Krosna’ 11th International Artistic Linen Cloth Biennial. Thus, we are opening the recruitment for the 11th edition of the event which will take place in 2022.

We express our hope that despite many difficulties related to the functioning of the world of culture and art in the pandemic, our proposal to participate in an event with an established position and tradition among other competitions in the field of fibre art will strengthen the return to normality, both for the artists and the audience. Participation in the 11th edition of the ‚Z krosna do Krosna’ Biennial may become for some artists an opportunity to express themselves on the marked reality, for others, on the contrary, an impulse to consolidate what has remained of the so-called ‘normality’ of the world. We are convinced that there will be a variety of creative motivations and the works exhibited as part of the biennial will delight with their multithreading or the use of surprising means of artistic expression. As before, we do not limit artists either with the choice of matters or issues or with the techniques used in the creative process. However, there are some changes in the regulations.

A long wait for the possibility of holding the 11th edition of the biennial, which did not take place in 2020, has resulted in new elements in the rules of participation. After a lot of talks and numerous consultations with the fibre art authorities, we have decided to initiate a competition formula to expand the range of creative media to include, apart from linen, textile materials of natural origin (plant or animal). The proportion of natural materials in relation to other materials remains. The works must contain at least 75% of any natural textile materials, however, there must always be a compulsory component of the linen medium. The method of jury assessment and the types of awards have also expanded. Please feel encouraged to study the rules of participation carefully and complete the application form in detail for the 11th edition of the biennial.

The Museum of Crafts in Krosno, as the organizer, is therefore pleased to announce that ‚Z krosna do Krosna’ 11th International Artistic Linen Cloth Biennial 2022 and the DEBUTS Competition 2022 accompanying the event, addressed to students and graduates of Polish art academies, are considered open.

Marta Rymar, D.E.
Director of the Museum of Crafts in Krosno

 

Timatable for ‚Z krosna do Krosna’ 11th IALCB 2022

13.05.2022
The deadline for submitting application forms.

15.06.2022
The deadline for notifying the participants about the result of the initial qualification by the organizer. The Jury qualifies artworks on the basis of the submitted application documents and photos of the works. The qualification is the initial stage of Jurors’ assessment.

15.07.2022
The deadline for accepting works by the organizer.

17.08.2022
Date of the Jury meeting (BWA Gallery in Krosno)

20.08.2022
Opening ceremony of the premiere exhibition ‚Z krosna do Krosna’ 11th International Artistic Linen Cloth Biennial combined with the award ceremony, BWA Gallery in Krosno.

21.08.2022-16.10.2022
Premiere exhibition.

Until theend of 2023
Travelling exhibitions ‚Z krosna do Krosna’ 11th International Artistic Linen Cloth Biennial.

Early 2024
Sending back the works to participants and including the donated fabrics into the museum ‘Z krosna do Krosna’ Linen Cloth Art Collection .

Download the rules 2022
Download the application form 2022

lniane nici

Oficjalna strona Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”