Zbiór archiwalnych dokumentów związanych z historią rzemiosła południowo-wschodniej Polski został zapoczątkowany w 1990 roku. Znajdujące się w nim zespoły archiwalne pochodzą z następujących źródeł:

 • Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
 • Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie
 • prywatne archiwa mieszkańców Krosna i okolic

W zasobie przechowywane są zespoły archiwalne z okresu zaboru austriackiego, II Rzeczpospolitej oraz Polski Ludowej. Dotyczą one głównie działalności Cechu Wielkiego w Krośnie, Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz działalności prywatnych warsztatów rzemieślniczych. Wiele zespołów archiwalnych posiada charakter szczątkowy. Do najważniejszych należą:

Akta cechowe:

 • Księga zapisu i wypisu uczni rękodzieł szewskiego, murarskiego i rzeźniczego 1899-1924 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Rejestr spisany w cechu Sławetnym szewskim krośnieyskim do przyjmowania chłopców w rzemiosło w 1783 r. (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Księga wpisu i wypisu Wielkiego Cechu w Krośnie 1911-1924 (rękopis oprawiony w twardą okładkę)
 • Księga uczniów Cechu rzeźników i masarzy w Krośnie 1922-1940 (rękopis, oprawny w twardą okładkę)
 • Księga uchwał powziętych na posiedzeniach i ogólnych zebraniach Cechu Rzeźnicko-Masarskiego w Krośnie 1928-1937 (rękopis oprawiony w twardą okładkę)
 • Inwentarz majątku Cechu Rzeźników i Masarzy w Krośnie 1926 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Księga Mistrzów Cechu Stolarzy w Krośnie 1927-1940 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Książka protokołów cechu Fryzjerów w Krośnie 1948-1949 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Książka protokołów Cechu Krawców w Krośnie 1948-1952 (rękopis oprawny w twardą okładkę
 • Spis ogólny rejestrowanych warsztatów rzemieślniczych, 1948-1949
 • Statut cechu rzemieślniczego rzeźnicko – masarskiego w Krośnie, 1936 (rękopis)

Akta urzędów administracji państwowej:

 • Uniwersał dla wszystkich w Królestwach Galicyi y Lodomerii tudzież Xięstwach Oświęcimskim y Zatorskim, naydujących się rzemieślniczych cechów generalny porządek przepisujacy, wydany przez cesarzową austriacką Marię Teresę w maju 1778 r. we Lwowie, (druk)
 • Statut Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, 1924 (maszynopis)
 • Księga protokołów Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, 1928 r. (rękopis)

Zbiory specjalne:

 • Afisze – gównie z okresu II wojny Światowej
 • Druki ulotne – głównie z okresu II wojny Światowej
 • Fotografie

Zespoły archiwalne dotyczące działalności lokalnych rzemieślników:

 • Michał Mięsowicz – zegarmistrzostwo, zegarmistrzostwo wieżowe
 • Wojciech Lenik – drukarstwo
 • Zofia i Mieczysław Krukierkowie – fryzjerstwo
 • Tomasz Wojnar – krawiectwo
 • Alfons Migacz – tokarstwo
 • Wiktoria Kustroń – krawiectwo
 • Maria Gromek – krawiectwo
 • Andrzej i Piotr Hnatuszko – piekarstwo
 • Józef Cisowski – ślusarstwo
 • Józef i Tadeusz Bochenkowie – ślusarstwo
 • Karol Widlarz – kaflarstwo, zduństwo