ENGLISH BELOW
___________________
Zbiór archiwalnych dokumentów związanych z historią rzemiosła południowo-wschodniej Polski został zapoczątkowany w 1990 roku. Znajdujące się w nim zespoły archiwalne pochodzą z następujących źródeł:

 • Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
 • Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie
 • prywatne archiwa mieszkańców Krosna i okolic

W zasobie przechowywane są zespoły archiwalne z okresu zaboru austriackiego, II Rzeczpospolitej oraz Polski Ludowej. Dotyczą one głównie działalności Cechu Wielkiego w Krośnie, Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz działalności prywatnych warsztatów rzemieślniczych. Wiele zespołów archiwalnych posiada charakter szczątkowy. Do najważniejszych należą:

Akta cechowe:

 • Księga zapisu i wypisu uczni rękodzieł szewskiego, murarskiego i rzeźniczego 1899-1924 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Rejestr spisany w cechu Sławetnym szewskim krośnieyskim do przyjmowania chłopców w rzemiosło w 1783 r. (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Księga wpisu i wypisu Wielkiego Cechu w Krośnie 1911-1924 (rękopis oprawiony w twardą okładkę)
 • Księga uczniów Cechu rzeźników i masarzy w Krośnie 1922-1940 (rękopis, oprawny w twardą okładkę)
 • Księga uchwał powziętych na posiedzeniach i ogólnych zebraniach Cechu Rzeźnicko-Masarskiego w Krośnie 1928-1937 (rękopis oprawiony w twardą okładkę)
 • Inwentarz majątku Cechu Rzeźników i Masarzy w Krośnie 1926 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Księga Mistrzów Cechu Stolarzy w Krośnie 1927-1940 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Książka protokołów cechu Fryzjerów w Krośnie 1948-1949 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
 • Książka protokołów Cechu Krawców w Krośnie 1948-1952 (rękopis oprawny w twardą okładkę
 • Spis ogólny rejestrowanych warsztatów rzemieślniczych, 1948-1949
 • Statut cechu rzemieślniczego rzeźnicko – masarskiego w Krośnie, 1936 (rękopis)

Akta urzędów administracji państwowej:

 • Uniwersał dla wszystkich w Królestwach Galicyi y Lodomerii tudzież Xięstwach Oświęcimskim y Zatorskim, naydujących się rzemieślniczych cechów generalny porządek przepisujacy, wydany przez cesarzową austriacką Marię Teresę w maju 1778 r. we Lwowie, (druk)
 • Statut Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, 1924 (maszynopis)
 • Księga protokołów Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, 1928 r. (rękopis)

Zbiory specjalne:

 • Afisze – gównie z okresu II wojny Światowej
 • Druki ulotne – głównie z okresu II wojny Światowej
 • Fotografie

Zespoły archiwalne dotyczące działalności lokalnych rzemieślników:

 • Michał Mięsowicz – zegarmistrzostwo, zegarmistrzostwo wieżowe
 • Wojciech Lenik – drukarstwo
 • Zofia i Mieczysław Krukierkowie – fryzjerstwo
 • Tomasz Wojnar – krawiectwo
 • Alfons Migacz – tokarstwo
 • Wiktoria Kustroń – krawiectwo
 • Maria Gromek – krawiectwo
 • Andrzej i Piotr Hnatuszko – piekarstwo
 • Józef Cisowski – ślusarstwo
 • Józef i Tadeusz Bochenkowie – ślusarstwo
 • Karol Widlarz – kaflarstwo, zduństwo

  ______________________

  Archives of the Museum of Crafts

  The collection of archive documents relating to the history of the crafts of south-eastern Poland began in 1990. The archive collections come from the following sources:

  – Craftsmen Chamber in Rzeszów

  – The Guild of Different Crafts in Krosno

  – private archives of the inhabitants of Krosno and surrounding areas

  They contain archive records from the period of the Austrian rule in the 19th century, the Second Polish Republic and the Polish People’s Republic. They concern mainly the activity of the Grand Guild in Krosno, the Guild of Different Crafts in Krosno and the activity of private craft workshops. Many archive collections are fragmentary in nature. The most important ones include:

  Guild records:

  – Register and discharge book of apprentices of Shoemaking, Masonry and Butchery crafts 1899-1924 (hardcover bound manuscript)

  – Register of the famous Krosno Shoemakers’ Guild off boys admitted into the craft in 1783 (hardcover bound manuscript)

  – Book of entries and discharges of the Grand Guild in Krosno 1911-1924 (hardcover bound manuscript)

  – The Book of apprentices of the Butchers’ and Masons’ Guild in Krosno 1922-1940 (manuscript, hardcover)

  – Book of resolutions passed at meetings and general assemblies of the Butchers’ and Masons’ Guild in Krosno 1928-1937 ( hardcover bound manuscript)

  – Inventory of the property of the Butchers’ and Masons’ Guild in Krosno 1926 (hardcover bound manuscript)

  – Book of Masters of the Carpenters Guild in Krosno 1927-1940 (hardcover bound manuscript)

  – Book of protocols of the Hairdressers’ Guild in Krosno 1948-1949 (hardcover bound manuscript)

  – Book of protocols of the Tailors’ Guild in Krosno 1948-1952 (hardcover bound manuscript)

  – General inventory of registered craftsmen’s workshops, 1948-1949

  – Statute of the Butchers’ and Masons’ Guild in Krosno, 1936 (manuscript)

  Acts of state administration offices:

  – Proclamation for everyone in the Kingdom of Galicia and Lodomeria as well as the Duchy of Oświęcim and Zator, addressed to craft guilds, issued by the Austrian empress Maria Theresa in May of 1778 in Lviv, (print)

  – Statute of the “Zgoda” Citizens’ Association in Krosno, 1924 (typed)

  – Book of protocols of the Krosno Citizens’ Association “Zgoda”, 1928 (manuscript)

  Special collections:

  – Posters – mainly from The Second World War

  – Leaflets – mainly from The Second World War

  – Photographs

  Archive collections of the activities of local craftsmen:

  – Michał Mięsowicz – watchmaking, tower clockmaking

  – Wojciech Lenik – printing

  – Zofia and Mieczysław Krukier – hairdressing

  – Tomasz Wojnar – tailoring

  – Alfons Migacz – turning

  – Wiktoria Kustroń – tailoring

  – Maria Gromek – tailoring

  – Andrzej and Piotr Hnatuszko – baking

  – Józef Cisowski – locksmithing

  – Józef and Tadeusz Bochenko – locksmithing

  – Karol Widlarz – tiling, stove-making

_______________
Tłumaczenie zrealizowano we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie