ENGLISH BELOW
__________________
Muzeum Rzemiosła zgromadziło kilka tysięcy eksponatów, obrazujących rzemiosło użytkowe terenów południowo-wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krosna i okolic. Duża część muzealiów została zgromadzona przez rzemieślników i przekazana w 1990 roku jako dar w związku z uroczystym otwarciem muzeum.

Najciekawsze eksponaty:

Skrzynia – koniec XVII wieku

Skarbiec cechowy, rękodzieło kowalskie, zaopatrzona w mechanizm zapadkowy, pięknie zdobiona.
Warsztat stolarski z wyposażeniem – koniec XIX wieku, najliczniejszym zbiorem jest kolekcja strugów od dużych strugów spustów po strugi z ostrzami profilowanymi służącymi do wykonywania ozdobnych listew. Najcenniejszym eksponatem w dziale jest tokarnia do drewna z kompletnym wyposażeniem, stanowiąca pierwotne narzędzie pracy artysty rzeźbiarza Andrzeja Lenika oraz wykonane przez niego krzesło (pocz. XX w.) zdobione rzeźbionymi ornamentami roślinnymi.

Kuźnia z wyposażeniem

Przełom XIX i XX wieku, do najcenniejszych eksponatów należy zaliczyć miechy kowalskie – poziomy datowany na 1851 rok oraz pionowy z pocz. XX wieku a także kolekcję narzędzi i wyrobów kowalskich.

Eksponaty związane z zegarmistrzostwem

Przełom XIX i XX wieku, eksponaty związane z historią budynku

– z działalnością Michała Mięsowicza, założyciela Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych oraz właściciela zakładu i sklepu zegarmistrzowskiego w Krośnie. Do najciekawszych w tej grupie należą: zrekonstruowane mechanizmy zegarów wieżowych „małego” i „średniego” typu oraz części zegarów wieżowych pochodzące z fabryki Michała Mięsowicza, a także zegary ścienne i narzędzia zegarmistrzowskie.

Eksponaty związane z tkactwem

warsztat tkacki

Przełom XIX i XX wieku, najcenniejszą kolekcją jest grupa narzędzi związanych z obróbką lnu: rafa, szczeciny, cierlica, międlica, przęślice, kołowrotki, motowidła, warsztat tkacki.

Eksponaty związane z krawiectwem

Przełom XIX i XX wieku – wiele z nich związana jest z pracą dawnych krośnieńskich krawców: Wiktorii Kustroń, Józefa Kluza, Antoniego Szpotko, Tomasza Wojnara. Kolekcja maszyn krawieckich – maszyna na korbkę, maszyny o napędzie na nogi – m.in. z serii singerowskich, manekiny krawiecki. Kolekcja żelazek – żelazka na węgiel, na duszę, do rozgrzewania na płycie pieca kuchennego, proste żelazka elektryczne.

Eksponaty związane z szewstwem, rymarstwem i siodlarstwem

Pocz. XX w., narzędzia szewskie i rymarskie: kopyta, prawidła, noże, obcęgi, kleszcze, gładziki, młotki, szydło, maszynka do zmiękczania rzemieni, strzygarka do skór oraz wyroby: kolekcja dawnego obuwia damskiego, męskiego, elementy uprzęży końskiej, siodło, janczary.

Gabinet fryzjerski

Lata 20. XX wieku, wykonany z drzewa dębowego przez Władysława Pudło, wyposażony w fotele w stylu wiedeńskim, narzędzia i akcesoria fryzjerskie: m.in. komplet przyborów do trwałej ondulacji na gorąco, kolekcja żelazek fryzjerskich: żelazka do trwałej ondulacji, do kędzierzawienia włosów, zapiekania loczków, kolekcja brzytew, maszynek do golenia, spirytusowe maszynki do podkręcania wąsów, klamry do wąsów, binda na wąsy.

 

Eksponaty związane z modniarstwem

Pocz. XX wieku – narzędzia i wyroby modniarskie pochodzące z krośnieńskiej pracowni Jadwigi Romanowskiej, drewniane formy na kapelusze, parownik modniarski, kolekcja nakryć głowy wykonanych z różnorodnych surowców: słoma, filc, tkaniny, pióra, taśmy syntetyczne, narzędzia do formowania sztucznych kwiatów.

 

______________________

Exhibits of the Museum of Crafts in Krosno.

The Museum of Crafts has amassed several thousand exhibits illustrating functional crafts of south-eastern Poland, with particular emphasis on Krosno and its surroundings. A large number of the museum pieces were collected by craftsmen and donated in 1990 as a gift to mark the official opening of the museum.

The most interesting exhibits:

Chest – late 17th century

A guild treasury, a blacksmith’s handicraft, equipped with a ratchet mechanism, beautifully decorated.

A carpenter’s workshop with equipment

End of the 20th century, the most numerous collection is the collection of planes from large trigger planes to planes with profiled blades used for making decorative mouldings. The most valuable exhibit in the section is a wood lathe with complete equipment – the original working tool of Andrzej Lenik, a sculptor, and a chair made by him (beginning of the 20th century) decorated with carved floral ornaments.

Forge with equipment

The turn of the 20th century, the most valuable exhibits include a pair of blacksmith bellows – horizontal dated 1885 and vertical from the early 20th century, as well as a collection of tools and blacksmith’s products.

Exhibits connected with watchmaking

Turn of the 20th century, exhibits connected with the history of the museum building and with the activity of Michał Mięsowicz, founder of the First National Tower Clock Factory and owner of a watchmaking workshop and shop in Krosno. The most interesting items in this collection are: reconstructed mechanisms of “small” and “medium” type tower clocks and parts of tower clocks originating from the Michał Mięsowicz’s factory, as well as wall clocks and watchmaking tools.

Exhibits connected with weaving

The turn of the 19th and 20th century, the most valuable collection is the group of tools connected with flax processing: reef, bristles, hackle, brake, spindle whorls, spinning wheels, niddy noddy, and the weaving workshop.

Exhibits connected with tailoring

The turn of the 20th century – many of them are connected with the work of early/former Krosno tailors: Wiktoria Kustroń, Józef Kluza, Antoni Szpotko, Tomasz Wojnar. The collection of tailoring machines – a crank-driven machine, leg-driven machines (e.g. from the Singer series), tailor’s dummies. A collection of irons – coal irons, box irons, heated on a cooker, simple electric irons.

Exhibits connected with shoemaking, saddlery and saddles fixing

The exhibits are connected with shoemaking and saddlery from the beginning of the 20th century, shoemaking and saddlery tools: hooves, lasts, knives, pincers, pliers, honing stones, hammers, awls, a machine for softening thongs, a leather shearing machine and products: a collection of old women’s and men’s shoes, elements of horse harness, saddles, hackles.

A barber’s shop

A barber’s cabinet from the 1920s, made of oak wood by Stanisław Pudło, equipped with Viennese-style armchairs, barber’s tools and accessories: among others, a set of tools for permanent hot waving, a collection of barber’s irons: irons for permanent waving, for curling hair, for baking curls, a collection of razors, shavers, spirit-driven razors for curling moustaches, moustache clips, a moustache binder.

Exhibits connected with the fashion industry

Early 20th century – millinery tools and products from Jadwiga Romanowska’s workshop in Krosno, wooden hat forms, a millinery steamer, a collection of headgear made from various materials: straw, felt, textiles, feathers, synthetic tape, tools for forming artificial flowers.

__________________
Tłumaczenie zrealizowano we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie