Aktualizacja:
WYNIKI NABORU

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SPECJALISTA DS. PŁAC W MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE

I. Nazwa i adres jednostki: MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 19, 38-400 KROSNO

II. Określenie stanowiska urzędniczego: SPECJALISTA DS. PŁAC w wymiarze 1/2 etatu od 18.09.2023 r.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
b) minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalista ds. płac,
c) znajomość: regulacji prawnych z zakresu płac, programu Płatnik , programu kadrowo- płacowego COMARCH ERP OPTIMA,
d) wiedza z zakresu naliczania podatku,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia,
g) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Zakres obowiązków:
1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Kompletowanie dokumentów źródłowych dotyczących wypłat wynagrodzeń, sporządzanie listy płac dla pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło- program COMARCH ERP OPTIMA.
3. Wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników MRzK. 4. Sporządzanie deklaracji ZUS (dokumenty zgłoszeniowe, wyrejestrowujące z ubezpieczeń, rozliczeniowe, korygujące) – program Płatnik.
5. Sporządzanie sprawozdań GUS.
6. Prowadzenie dokumentacji płacowej odchodzących na emeryturę ZUS Rp7.
7. Sporządzanie informacji podatkowej PIT .
8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń.
9. Odpowiedzialność za zawartość dysku na obsługiwanym komputerze.
10. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez dyrektora.

V. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń – potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata należy składać lub przesłać na adres :
MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 19, 38-400 KROSNO z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. PŁAC”
lub osobiście w budynku głównym Muzeum Rzemiosła terminie do 08.09.2023 r. do godz. 10.00.
1. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
• Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów i ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne 11.09.2023 r. godz. 15.00
• Selekcja końcowa kandydatów – kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne przystępują do ostatniego etapu naboru: rozmowa kwalifikacyjna ( kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania).
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA