Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie z siedzibą:
  ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno, tel. 13 43 241-88 

Kontakt do Inspektora danych osobowych: iod.muzeum.krosno@gmail.com

 1. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej „RODO”, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 20018 Nr 133, poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przetwarzane w okresie trwania umowy, a także po zakończeniu umowy ze względu na obowiązek przechowywania dokumentacji, w związku z innymi przepisami prawa.

10.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sklepie internetowym w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez wskazane poniżej okresy:

Cel przetwarzania danych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Okres przechowywania danych:

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

 1. Możliwym odbiorcą danych osobowych klientów sklepu internetowego są Poczta Polska S.A. jako podmiot realizujący przesyłki na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie stosownej umowy.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 3. Zakres wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych wskazany jest na stronie sklepu internetowego. Zakup zamówionych produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu „szczegóły zamówienia” danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta akceptacji Regulaminu sklepu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu zamówienia podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z RODO Klient (osoba fizyczna, której dane dotyczą) ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Administratora lub Inspektora ochrony danych wskazane na wstępie niniejszej polityki prywatności.

11. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystywania przez Muzeum danych osobowych Klient (osoba fizyczna, której dane dotyczą)ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.