Zamówienie publiczne: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowej kamienicy przy ul. Blich 1 w
Krośnie na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

POBIERZ PLIK