Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują:
Prezydent Miasta Krosna oraz Przewodniczący Rady Miasta KrosnaUWAGA! TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEDŁUŻONY DO 13. 12. 2017


REGULAMIN
9. Ogólnopolskiego Biennale Fotografii
Krosno. Miasto i Ludzie - światło


WARUNKI KONKURSU


1. 9. Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Krosno. Miasto i ludzie - światło" zwane będzie dalej - dla potrzeb niniejszego regulaminu - "konkursem".

2. Tematem konkursu jest wyłącznie KROSNO. Można jednak interpretować temat przedstawiając w pracach motywy związane z Krosnem na tle innych miast czy miejsc.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

4. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia monochromatyczne lub barwne.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.

6. Cykl jest traktowany jako jedna praca i może składać się maksymalnie z 5 fotografii.

7. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace do tej pory nienagrodzone w żadnym innym konkursie.

8. Prace należy zgłosić w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD).

9. Fotografie muszą mieć następujące parametry:

- minimum 29,7 cm x 42 cm

- maximum 59,4 cm x 84,1 cm

- rozdzielczość: 300 dpi

- format JPG lub TIF.

10. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być oprawione.

11. Każdą pracę należy oznaczyć na odwrocie znakiem lub hasłem (nie imieniem i nazwiskiem) i opisać tytułem. Prace jednego autora należy umieścić w kopercie oznaczonej tym samym znakiem lub hasłem.

12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail kontaktowy, numer telefonu, tytuł pracy/prac i podpis autora, znak lub hasło.

13. Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie wpłaty należy umieścić w tej samej kopercie co oznaczone znakiem lub hasłem prace. Można również dokonać wpłaty w biurze Organizatora.

14. Prace wraz z dokumentami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 10.12.2017.

Adres Organizatora:

Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
Biuro czynne w dni robocze do 9.00, w soboty od 10.00 do 14.00.

15. Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne i wynosi:

- pojedyncza fotografia - 10 zł
- cykl - 25 zł

16. Z opłat zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Studenci, emeryci, renciści, osoby bezrobotne (pisemne oświadczenie) wnoszą opłatę wysokości 50%.

Numer konta: PKO S.A. O/Krosno 30 1240 2311 1111 0010 6149 8467


ORGANIZATOR KONKURSU


1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

2. Komisarzem wystawy pokonkursowej jest Ewa Mańkowska, a sekretarzem konkursu - Mariusz Kus.

3. Autorzy prac, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez Organizatora Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami).

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora w zakresie bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu, na stronach internetowych oraz wykorzystywania ich w celach promujących wystawę pokonkursową oraz w celach promujących Muzeum Rzemiosła i miasto Krosno.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania wystawy pokonkursowej w innych miejscach, także poza granicami kraju, w tym w miastach partnerskich Krosna.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania wystawy pokonkursowej podczas wydarzeń kulturalno-turystycznych promujących Krosno w kraju i za granicą.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac nadsyłanych na konkurs, które mogą powstać w wyniku transportu pocztowego.

8. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

OCENA PRAC


1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

2. Jury może ustanowić inne nagrody niż przewiduje to niniejszy regulamin lub inny podział nagród regulaminowych.

3. Prace niespełniające warunków konkursu oraz sprzeczne z zasadami dobrego smaku (interpretacja zależy od Organizatora) nie będą brane pod uwagę przez Jury konkursu.

TERMINARZ KONKURSU


1. Ostateczny termin nadsyłania prac: 10.12.2017.

2. Obrady Jury zostaną zorganizowane w tygodniu, w którym upływa termin zgłaszania prac.

3. Wernisaż odbędzie się w Piwnicy PodCieniami - Muzeum Rzemiosła w Krośnie (Rynek 5) 18 stycznia 2018, o godz. 18:00.

4. Każdy uczestnik otrzyma informację mailową z potwierdzeniem terminu wernisażu i wystawy pokonkursowej oraz zaproszenie na wernisaż.

5. Laureaci konkursu, po ogłoszeniu przez Jury werdyktu, otrzymają informację mailową lub telefoniczną.

6. Werdykt Jury zostanie ogłoszony oficjalnie na stronie internetowej Muzeum Rzemiosła w Krośnie (www.muzeumrzemiosla.pl) w dniu wernisażu oraz podczas jego trwania.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


Organizator przewiduje następujące nagrody:

  NAGRODY REGULAMINOWE:

 • Nagroda Grand Prix (2 000 zł) oraz statuetka

 • Pierwsza Nagroda (pieniężna - w wysokości ustalonej przez Organizatora)

 • Druga Nagroda (pieniężna - w wysokości ustalonej przez Organizatora)

 • Trzecia Nagroda (pieniężna - w wysokości ustalonej przez Organizatora)

 • Wyróżnienie Honorowe - dyplom (ilość wyróżnień zależy od poziomu konkursu)

 • Nagrody przekraczające 760 zł podlegają opodatkowaniu.

  NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Krosna

 • Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta

 • Nagroda Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie


WYSTAWA POKONKURSOWA


1. Prace zgłoszone do konkursu i zakwalifikowane do wystawy zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, którą otworzy wernisaż - 18 stycznia 2018.

2. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną opublikowane w katalogu oraz na stronach internetowych Organizatora i Patronów Medialnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Osoba do kontaktu: Mariusz Kus
e-mail: mariusz@muzeumrzemiosla.pl

Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
tel/ fax: 13 43 277 07

http//: www.muzeumrzemiosla.pl
http//: www.muzeumrzemiosla.pl/foto

POBIERZ DOKUMENTY


Regulamin 9. OBF "Krosno. Miasto i Ludzie - światło" (plik pdf)
Karta zgłoszenia 9. OBF "Krosno. Miasto i Ludzie - światło" (plik Word)
Karta zgłoszenia 9. OBF "Krosno. Miasto i Ludzie - światło" (plik pdf)

Strona główna muzeum